อาสาสมัคร

ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

 • อาชีพ

  ธุรกิจส่วนตัว

 • ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

  - โรงแรม, ที่พัก

  - อาหารและเครื่องดื่ม

  - บริการขนส่ง (ทางบก, ทางราง ,ทางน้ำ ,ทางอากาศ)

  - แหล่งท่องเที่ยวเอกชน (เช่น สวนสนุก, ห้างสรรพสินค้า, เป็นต้น)

  - แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ


  ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

  - ภาษาอังกฤษ

  - ภาษาจีน

  ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

  - อื่นๆ ... , อพม

  ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

  - การจัดการขยะ

  - ปลูกป่า

  ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

  - ช่างภาพ / VDO

  - กราฟิกดีไซน์

  - ประชาสัมพันธ์

  - ออร์แกไนเซอร์

 • เคยมีประสบการณ์งานด้านอาสาสมัคร

  มี

 • ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

  อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

  อื่นๆ ,สภาเด็กและเยาวชน

 • ประกาศนียบัตร หรือ การฝึกอบรมต่างๆ

  -

Thai TVO
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา