อาสาสมัคร

ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

 • อาชีพ

  ธุรกิจส่วนตัว

 • ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

  - โรงแรม, ที่พัก

  - อาหารและเครื่องดื่ม

  - บริการขนส่ง (ทางบก, ทางราง ,ทางน้ำ ,ทางอากาศ)

  - มัคคุเทศก์ และผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว

  - แหล่งท่องเที่ยวภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ (อุทยาน, เขตรักษาพันธุ์, โบราณสถาน, พิพิธภัณฑ์, เป็นต้น)

  - แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ


  ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

  - ภาษาอังกฤษ

  - ภาษาเยอรมัน

  ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

  - อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ปภ, อพปร., กู้ชีพกู้ภัย, ศรชล, ตำรวจท่องเที่ยว, ศูนย์นเรนธร, เป็นต้น)

  - สุขภาพ (อสม., สปา, เป็นต้น)

  ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

  - การจัดการขยะ

  - ปลูกป่า

  - ทรัพยากรชายฝั่ง

  - การจัดการพลังงาน

  ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

  - Blogger / Youtuber

  - ประชาสัมพันธ์

  - ออร์แกไนเซอร์

 • เคยมีประสบการณ์งานด้านอาสาสมัคร

  มี

 • ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)

 • ประกาศนียบัตร หรือ การฝึกอบรมต่างๆ

  -

Thai TVO
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา