อาสาสมัคร

ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

 • อาชีพ

  พนักงานบริษัท

 • ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

  - มัคคุเทศก์ และผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว

  - แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ


  ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

  - ภาษาอังกฤษ

  ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

  - สุขภาพ (อสม., สปา, เป็นต้น)

  ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

  - การจัดการขยะ

  - การจัดการพลังงาน

  ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

  - ประชาสัมพันธ์

 • เคยมีประสบการณ์งานด้านอาสาสมัคร

  มี

 • ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)

  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

  อื่นๆ ,ส.อบต.ม.6 ต.เหนือคลอง

 • ประกาศนียบัตร หรือ การฝึกอบรมต่างๆ

Thai TVO
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา