อาสาสมัคร

ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

 • อาชีพ

  รับราชการ

 • ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

  - มัคคุเทศก์ และผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว

  - แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ


  ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

  - ภาษาอังกฤษ

  ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

  - อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ปภ, อพปร., กู้ชีพกู้ภัย, ศรชล, ตำรวจท่องเที่ยว, ศูนย์นเรนธร, เป็นต้น)

  ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

  - ทรัพยากรชายฝั่ง

  ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

  - ประชาสัมพันธ์

 • เคยมีประสบการณ์งานด้านอาสาสมัคร

  มี

 • ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

  อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

 • ประกาศนียบัตร หรือ การฝึกอบรมต่างๆ

  -

Thai TVO
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา