นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บทนำ

“Thai Tourism Volunteers” ("บริษัท," "เรา" หรือ "ของเรา") หมายถึง ผู้ให้บริการเว็บไซต์ Thai Tourism Volunteers โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาอาสาสมัครในการทำงาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึง อาสาสมัครที่ต้องการฝากประวัติในการหางาน

“ผู้ประกอบการ” หมายถึง ผู้ใช้งานซึ่งลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ และได้ลงโฆษณาเกี่ยวกับตำแหน่งงาน หรือลงโฆษณาส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานผ่านเว็บไซต์ของเรา

“อาสาสมัคร” หมายถึง ผู้ใช้งานที่กำลังมองหางาน ซึ่งได้แก่บุคคล กลุ่มคน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ที่มีจิตอาสาช่วยเหลืองานในภาคส่วนต่าง ๆ ของการท่องเที่ยวซึ่งอาจจะได้รับ หรือไม่ได้รับค่าตอบแทน"


ใครคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

Thai Tourism Volunteers อาจเป็นได้ทั้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่าน โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

Thai Tourism Volunteers จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

(ก) ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนในเว็บไซต์ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้า และเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน หน้าเพจที่ผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชม การค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้งาน อันได้แก่ ชื่อโดเมน เซิร์ฟเวอร์ แอดเดรส รวมทั้งจัดเก็บ “คุกกี้” หมายเลขไอพีแอดเดรส ชนิดและรูปแบบเบราว์เซอร์ หน้าเพจอ้างอิง/ออก ระบบปฏิบัติการ การประทับวันที่/เวลา และ ข้อมูลเส้นทางการคลิก (clickstream data) ในบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (log files) (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยอัตโนมัติ”)

(ข) ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน นอกเหนือไปจากข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ (ก) ข้างต้นแล้วนั้น Thai Tourism Volunteers จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนของท่านซึ่งรวมถึงชื่อ นามสกุล อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ ประเทศที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ระดับการศึกษา ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน เงินเดือน รูปถ่าย ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ท่านอาจได้ให้ไว้ในเรซูเม่

(ค) บุคคลภายนอก ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนอาจระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกในเรซูเม่ เช่น บุคคลอ้างอิง ทั้งนี้ ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนมีหน้าที่รับรองและรับประกันว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่ Thai Tourism Volunteers และ/หรือได้รับแจ้งให้ทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

(ง) ผู้เยาว์ Thai Tourism Volunteers พยายามอย่างยิ่งที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และเหมาะสมต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีอายุต่ำกว่า 20 (ยี่สิบ) ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้ดำเนินการขอความยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครองของท่าน ได้แก่ บิดามารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย เพื่อใช้งานเว็บไซต์ของเราแล้ว ทั้งนี้ ท่านเข้าใจและรับทราบว่า Thai Tourism Volunteers อาจขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานการให้ความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

(จ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว Thai Tourism Volunteers มิได้มีเจตนาที่จะประมวลผล หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านแต่อย่างใด หากท่านไม่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นใด รวมถึงผู้ลงโฆษณา โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ท่านจะอัปโหลดเข้าสู่ระบบของเราให้ถี่ถ้วน กรณีที่ท่านประสงค์จะอัปโหลด หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวในระบบเว็บไซต์ของท่าน Thai Tourism Volunteers จะเก็บข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (ตามวิธีที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว เว้นแต่กำหนดไว้ในกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นอย่างอื่น


วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของ Thai Tourism Volunteers ในการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล และฐานตามกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลดังกล่าวมีดังนี้

(ก) เพื่อให้บริการสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาอาสาสมัครในการทำงาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึง อาสาสมัครที่ต้องการฝากประวัติในการหางาน และ/หรือ เพื่อที่เราจะสามารถนำเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของท่านให้แก่ท่านได้ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ให้ท่านสามารถเข้าถึงงานที่ลงประกาศโฆษณาที่ตรงกับความต้องการหรือเหมาะสมกับท่าน หรือ

(ข) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือน การรับส่งข้อมูลทาง Email, SMS, Notification, ไปรษณีย์ หรือช่องทางอื่นใด ของ Thai Tourism Volunteers

(ค) เพื่อยืนยันตัวบุคคล และ/หรือ นำเสนอผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และการให้บริการซึ่งในอยู่ในความครอบครองของ Thai Tourism Volunteers เพื่อทำการตลาดแบบตรง และ/หรือ เพื่อที่เราจะสามารถนำเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของท่านให้แก่ท่านได้ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ให้ท่านสามารถเข้าถึงงานที่ลงประกาศโฆษณาที่ตรงกับความต้องการหรือเหมาะสมกับท่าน หรือ

(ง) เพื่อสำรวจตลาดและทำการวิเคราะห์ข้อมูล และ เก็บสถิติการใช้งาน รวมถึงการปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์

(จ) เพื่อใช้ในการคุ้มครอง และปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ รวมถึงบุคลากรของ Thai Tourism Volunteers

  • ทั้งนี้ Thai Tourism Volunteers อาจได้รับเงิน หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับการเปิดเผย หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นตามที่ Thai Tourism Volunteers ได้แจ้งให้ท่านทราบในข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรืออาจแจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมตามช่องทางการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้
  • ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใช้งานประสงค์จะยกเลิกการรับข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ จากทาง Thai Tourism Volunteers ผู้ใช้งานสามารถทำการยกเลิกโดยการเข้าสู่ระบบ (login) ผู้ใช้งาน หรือเข้าสู่หน้าเว็บเพจการจัดการบัญชีของผู้ใช้งาน หรือคลิกที่ลิงก์ซึ่งปรากฏในจดหมายข่าว หรือข้อความแต่ละฉบับ หรือข้อความ
  • ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นกระทำโดยใช้ฐานการปฏิบัติตามสัญญา หากท่านมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ Thai Tourism Volunteers ตามที่ได้ร้องขอไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน Thai Tourism Volunteers อาจมิสามารถเข้าทำสัญญากับท่าน หรืออาจมิสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ตามสัญญาได้อย่างสมบูรณ์

การเปิดเผย และการโอนข้อมูลส่วนบุคคล

Thai Tourism Volunteers อาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้

(i) ยินยอมให้ Thai Tourism Volunteers และ/หรือ กลุ่ม Thai Tourism Volunteers เก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง

(ii) ผู้ประกอบการ ซึ่งได้ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้สัญญาระหว่างผู้ประกอบการรายดังกล่าว และ Thai Tourism Volunteers ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบคุณสมบัติ และเสนองานให้แก่ท่าน ภายใต้ขอบเขตของข้อกำหนดและเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม Thai Tourism Volunteers อาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้

– บุคคลภายนอกผู้ให้บริการต่าง ๆ แก่ Thai Tourism Volunteers รวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ ผู้ให้บริการดูแลรักษาระบบสารสนเทศ ผู้ให้บริการตรวจสอบ ผู้ให้บริการจัดทำ และตรวจสอบบัญชี ผู้ให้บริการด้านกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการด้านการจัดงานหรือกิจกรรม และผู้ให้บริการ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ Thai Tourism Volunteers ใช้ ผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

– หน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจสั่งให้ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย ทั้งนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาคดี คำสั่งศาล หรือขั้นตอนทางกฎหมาย

– องค์กรการกุศลหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เพื่อชักชวนให้ท่านบริจาค หรือสมทบทุนให้แก่ หรือตามโครงการขององค์กรเหล่านั้น

– ผู้รับโอน หรือผู้สืบทอดในส่วนใด ๆ หรือผู้ที่อาจเข้าซื้อกิจการ หรือเสนอซื้อกิจการของ Thai Tourism Volunteers รวมถึงในบริบทของการปรับโครงสร้างองค์กร


สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของผู้ใช้งานในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีดังนี้

1. การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ

2. การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนสามารถทำการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองได้ตลอดเวลา โดยการเข้าสู่ระบบ (log in) เว็บไซต์

3. การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับเรา และ (ข) กรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน

4. การคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การคัดค้านการตลาดแบบตรง

5. การขอให้ระงับการใช้: ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

6. การถอนความยินยอม: สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใด ก็ได้

7. การลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

8. การยื่นเรื่องร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

การใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ดังกล่าวของท่านนั้น จะเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อ Thai Tourism Volunteers ได้รับคำขอการใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน ทั้งนี้ Thai Tourism Volunteers อาจขอท่านแจ้งรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเราเพื่อตรวจสอบระบุตัวตนของท่าน เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์ หรือ เพื่อข้อมูลอื่น ๆ เพื่อการระบุตัวตัวของท่าน นอกจากนี้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ Thai Tourism Volunteers ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นตามเหมาะสม

เราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อกำหนดระบุและ/หรือให้สิทธิองค์กรที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ที่ระบุไว้


คุกกี้ (Cookies) และข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Files)

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ที่มีตัวระบุตัวตน (เป็นข้อความที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์และถูกเก็บไว้โดยเบราว์เซอร์ จากนั้นตัวระบุนี้จะถูกส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่เบราว์เซอร์ร้องขอหน้าเว็บจากเซิร์ฟเวอร์

คุกกี้อาจเป็นคุกกี้ “ถาวร” (persistent cookies) หรือคุกกี้ “ชั่วคราว” (session cookies) โดยคุกกี้ถาวรจะถูกเก็บไว้บนเว็บเบราว์เซอร์และจะยังคงใช้งานได้จนกว่าจะถึงวันหมดอายุที่กำหนด เว้นแต่ผู้ใช้จะลบก่อนวันหมดอายุ ส่วนคุกกี้ชั่วคราวจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดรอบการใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งก็คือเมื่อผู้ใช้ปิดเบราว์เซอร์ลง โดยทั่วไปแล้วคุกกี้จะไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่ระบุตัวตนของผู้ใช้ แต่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับคุณอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เก็บไว้ในและได้รับจากคุกกี้

นอกจากนี้ บุคคลภายนอกบางท่านอาจออกคุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านตามกิจกรรมการเบราวซ์ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมประวัติการเบราวซ์ของท่านหรือข้อมูลอื่นเพื่อให้ทราบว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และเพจที่ท่านเยี่ยมชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของเราข้อมูลที่รวมรวมผ่านตัวกลางอัตโนมัติเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของเรา


ลิงก์ที่เชื่อมโยงสู่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของเราอาจแสดงลิงก์ที่เชื่อมโยงสู่เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของมิได้ดำเนินการโดย และมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ Thai Tourism Volunteers ข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้งานอาจถูกเก็บบนเว็บไซต์อื่นเหล่านี้เมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว ผู้ใช้งานควรตระหนักว่านโยบายนี้ไม่ได้ให้การคุ้มครองต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่อาจเปิดเผยบนเว็บไซต์อื่นใด ท่านมีหน้าที่อ่าน และทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวโดยละเอียด ทั้งนี้ Thai Tourism Volunteers ไม่จำต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดใด ๆ ในการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวของท่าน


การเก็บรักษา และระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

(ก) Thai Tourism Volunteers เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยในระบบ ประเทศไทยตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ข้างต้นเท่านั้น

(ก) Thai Tourism Volunteers เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเป็นระยะเวลา [10] ปีนับจากสิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือการติดต่อครั้งสุดท้ายกับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายกำหนด หรืออนุญาตให้เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาอื่น

(ก) Thai Tourism Volunteers อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้ถึงแม้ผู้ใช้งานได้ปิดบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์แล้ว หากการเก็บรักษาข้อมูลนั้นจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของเรา หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เช่น เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการฉ้อฉล และการละเมิด เป็นต้น


ติดต่อเรา

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ “Thai Tourism Volunteers” ได้ที่

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

Email : thaitvo2020@gmail.com

Thai TVO
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา