อาสาสมัคร

ค้นหาอาสาสมัคร

ค้นหาอาสาสมัคร

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ
+

อาสาสมัคร หมายเลข 01798

ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

-

ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

-

ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

-

ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

-

ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

-

ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

-

+

อาสาสมัคร หมายเลข 01797

ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

-

ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ...

ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

-

ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

-

ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

-

ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

-

+

อาสาสมัคร หมายเลข 01796

ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

มัคคุเทศก์ และผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว...

ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ...

ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

-

ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

-

ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

-

ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

-

+

อาสาสมัคร หมายเลข 01795

ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

มัคคุเทศก์ และผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว...

ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ...

ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

สุขภาพ (อสม., สปา, เป็นต้น)...

ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะ...

ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์...

ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)...

+

อาสาสมัคร หมายเลข 01794

ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

มัคคุเทศก์ และผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว...

ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

ภาษาอาหรับ...

ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ปภ, อพปร., กู้ชีพกู้ภัย, ศรชล, ตำรวจท่องเที่ยว, ศูนย์นเรนธร, เป็นต้น)...

ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

ปลูกป่า...

ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

ช่างภาพ / VDO...

ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

-

+

อาสาสมัคร หมายเลข 01793

ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

มัคคุเทศก์ และผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว...

ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ...

ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ปภ, อพปร., กู้ชีพกู้ภัย, ศรชล, ตำรวจท่องเที่ยว, ศูนย์นเรนธร, เป็นต้น)...

ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรชายฝั่ง...

ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์...

ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)...

+

อาสาสมัคร หมายเลข 01792

ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

มัคคุเทศก์ และผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว...

ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ...

ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ปภ, อพปร., กู้ชีพกู้ภัย, ศรชล, ตำรวจท่องเที่ยว, ศูนย์นเรนธร, เป็นต้น)...

ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

ปลูกป่า...

ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์...

ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

-

+

อาสาสมัคร หมายเลข 01791

ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

มัคคุเทศก์ และผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว...

ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ...

ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ปภ, อพปร., กู้ชีพกู้ภัย, ศรชล, ตำรวจท่องเที่ยว, ศูนย์นเรนธร, เป็นต้น)...

ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรชายฝั่ง...

ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์...

ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

-

+

อาสาสมัคร หมายเลข 01790

ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

-

ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ...

ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ปภ, อพปร., กู้ชีพกู้ภัย, ศรชล, ตำรวจท่องเที่ยว, ศูนย์นเรนธร, เป็นต้น)...

ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรชายฝั่ง...

ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์...

ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

-

+

อาสาสมัคร หมายเลข 01789

ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

อาหารและเครื่องดื่ม...

ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

-

ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

-

ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

-

ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

-

ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

-

+

อาสาสมัคร หมายเลข 01788

ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

-

ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

-

ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ปภ, อพปร., กู้ชีพกู้ภัย, ศรชล, ตำรวจท่องเที่ยว, ศูนย์นเรนธร, เป็นต้น)...

ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

-

ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

-

ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

-

+

อาสาสมัคร หมายเลข 01787

ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

โรงแรม, ที่พัก...

ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

ภาษาอาหรับ...

ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ปภ, อพปร., กู้ชีพกู้ภัย, ศรชล, ตำรวจท่องเที่ยว, ศูนย์นเรนธร, เป็นต้น)...

ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

-

ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

-

ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

-

+

อาสาสมัคร หมายเลข 01786

ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

โรงแรม, ที่พัก...

ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

ภาษาอาหรับ...

ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ปภ, อพปร., กู้ชีพกู้ภัย, ศรชล, ตำรวจท่องเที่ยว, ศูนย์นเรนธร, เป็นต้น)...

ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

-

ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

ช่างภาพ / VDO...

ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

-

+

อาสาสมัคร หมายเลข 01785

ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

มัคคุเทศก์ และผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว...

ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

ภาษาอาหรับ...

ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

สุขภาพ (อสม., สปา, เป็นต้น)...

ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

ปลูกป่า...

ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

ช่างภาพ / VDO...

ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)...

+

อาสาสมัคร หมายเลข 01784

ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

-

ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ...

ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

-

ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรชายฝั่ง...

ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

-

ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

-

+

อาสาสมัคร หมายเลข 01783

ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

มัคคุเทศก์ และผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว...

ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ...

ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

-

ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรชายฝั่ง...

ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

-

ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

-

+

อาสาสมัคร หมายเลข 01782

ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

-

ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

-

ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

-

ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะ...

ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

-

ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)...

+

อาสาสมัคร หมายเลข 01781

ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

โรงแรม, ที่พัก...

ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

ภาษาบาฮาซา (อินโดนิเซีย)...

ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

-

ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรชายฝั่ง...

ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

ช่างภาพ / VDO...

ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

-

+

อาสาสมัคร หมายเลข 01780

ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

มัคคุเทศก์ และผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว...

ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

อื่นๆ...

ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

สุขภาพ (อสม., สปา, เป็นต้น)...

ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรชายฝั่ง...

ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

-

ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

-

+

อาสาสมัคร หมายเลข 01779

ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

อาหารและเครื่องดื่ม...

ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

-

ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

สุขภาพ (อสม., สปา, เป็นต้น)...

ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะ...

ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์...

ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

-

+

อาสาสมัคร หมายเลข 01778

ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

โรงแรม, ที่พัก...

ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

-

ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

-

ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะ...

ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์...

ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)...

Thai TVO
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา