กล้วยไม้สัญจร (กระบี่)

08/03/2565   |   by โดย ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรม

กล้วยไม้สัญจร (กระบี่)

 

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงาน “กล้วยไม้สัญจร พฤกษาอันดามัน จังหวัดกระบี่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และมี นายวัชรพงศ์ พันธุ์แตง ผู้บริหารงาน สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ณ ลานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ได้มีช่องทางระบายผลผลิต ขยายช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น และช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย รวมถึงประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ให้เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 4-13 มีนาคม 2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในต้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการตลาด การขยายตลาดในประเทศ โดยขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ให้ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆ และประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการตลาดสำหรับสินค้ากล้วยไม้ จัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้กล้วยไม้ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงการจัดงานกล้วยไม้สัญจร ของสหกรณ์ผู้ประกอบการ กล้วยไม้ไทย จำกัด การจัดงาน "กล้วยไม้สัญจร พฤกษาอันดามัน จังหวัดกระบี่" ในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งหนทาง เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาจำหน่ายแก่สมาชิก รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพื่อจำหน่าย ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของกลัวยไม้ ให้ตรงตาม ความต้องการของผู้บริโภค

นื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ได้รับผลกระทบโดยตรงในด้านราคาของกล้วยไม้ตกต่ำ และไม่สามารถจำหน่ายกล้วยไม้ให้กับผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศได้ แต่เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ยังคงต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ดอก และต้นกล้วยไม้ เช่น ค่าแรงงาน ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมี เป็นต้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จัก และใช้กล้วยไม้เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กลับผู้บริโภคได้รับรู้ และสามารถใช้กล้วยไม้ ในกิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทยจำกัด เห็นว่าการจัดงานกล้วยไม้สัญจรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความพร้อม และสามารถจัดงานแสดงกล้วยไม้ได้ เพื่อนำกล้วยไม้มาแสดงให้เห็นถึงความสวยงามสามารถนำกล้วยไม้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย และจำหน่ายให้กับประชาชนในจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น

สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 อยู่ที่ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทยจำกัด มีสมาชิกจำนวน 651 คน มีการดำเนินงานรวม 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร/นครปฐม/ราชบุรี/กาญจนบุรี/นนทบุรี/สุพรรณบุรี/ปทุมธานี/พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพฯ มีพื้นที่เพาะปลูกกลัวยไม้ของสมาชิกทั้งสิ้นประมาณ 21,000 ไร่ การบริหารงานของสหกรณ์ มีคณะกรรมการดำเนินงานจำนวน 15 คน โดยมี นายพยงค์ คงอุดมทรัพย์ เป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมจัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดกระบี่อย่างเคร่งครัด

 

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปานอุมา แหละยุหีม

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

 

Thai TVO
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา