เกี่ยวกับ Thai Tourism Volunteers

ที่มาของ "อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย"

ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 4 ของโลก แต่เมื่อพิจารณาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ด้านการท่องเที่ยว พบว่าไทยยังมีดัชนีชี้วัดด้านความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety & Security) รวมถึงดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) อยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้ดัชนีความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยยังอยู่ในระดับที่ 31 ของโลก ประกอบกับเกิดการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผล กระทบอย่างหนัก แต่กลับส่งผลที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ที่ได้มีโอกาสฟื้นตัว ดังนั้นเมื่อการท่องเที่ยวของประเทศเริ่มกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง จึงนับเป็นโอกาสในยกระดับการความเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัย รวมถึงการสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าอาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ มีบทบาทอย่างมากในการช่วยเหลืองานส่งเสริม การท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขและอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม แต่ยังขาดองค์กรกลางในการเชื่อมประสานการทำงานของอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการท่องเที่ยวโดยตรง จึงเกิดเป็นชุดโครงการวิจัย เรื่อง “กระบวนการการพัฒนาองค์กรอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยเพื่อความยั่งยืน” ขึ้นเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาองค์กรกลาง ในการเชื่อมประสานงานอาสาสมัครทางการท่องเที่ยวไทย ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ


อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย หมายถึง

"บุคคล กลุ่มคน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ที่มีจิตอาสาช่วยเหลืองานในภาคส่วนต่าง ๆ ของการท่องเที่ยวซึ่งอาจจะได้รับ หรือไม่ได้รับค่าตอบแทน"


คุณสมบัติของอาสาสมัครท่องเที่ยวไทย

1) บุคคลทั่วไป ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นจุดท่องเที่ยว หรือกลุ่มบุคคลที่มีจิตอาสาและสนใจการท่องเที่ยว

2) ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3) หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ

4) เป็นผู้มีอาชีพ มีความสามารถ หรือมีความรู้ต่าง ๆ และมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครท่องเที่ยวไทย

5) เป็นยุวชน เยาวชน กลุ่มผู้สูงวัย และผู้พิการ มีจิตอาสาและรักในงานบำเพ็ญประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว

6) มีบุคคลให้การรับรองว่า เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย และเป็นที่ยอมรับของสังคม

7) ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่ผิดกฏหมายทุกประเภท

ที่มา: จากเวทีระดมความคิดเห็นการวิจัยกระบวนการพัฒนาองค์กรอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยเพื่อความยั่งยืน


(ร่าง) ประเภทของอาสาสมัครท่องเที่ยวและบทบาทหน้าที่

โครงการวิจัย ได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่อาสาสมัครท่องเที่ยวไทยให้ชัดเจนร่วมกับพื้นที่เป้าหมายสี่พื้นที่คือ คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดเชียงราย จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสตูล และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เพื่อศึกษาโครงสร้างการทำงาน ภาระหน้าที่ในการทำงาน และประเภทของอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยดังนี้

ประเภทที่ 1) อาสาสมัครท่องเที่ยวไทยในภาวะปกติ ประกอบไปด้วยกลุ่มของผู้ประกอบการต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เช่น มัคคุเทศก์ กลุ่มผู้ให้บริการท่องเที่ยว และเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ประเภทที่ 2) อาสาสมัครท่องเที่ยวไทยในรายกิจกรรม ที่เป็นบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หน่วยงาน ที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แต่มีความรู้ความสามารถต่าง ๆ และสนใจเข้าร่วมในงานอาสาสมัครท่องเที่ยวไทย

ประเภทที่ 3) อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย ในภาวะฉุกเฉิน เป็น กลุ่มมูลนิธิ สมาคมกู้ชีพ กู้ภัย หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ในการให้ความช่วยเหลือในเหตุภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ


บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครท่องเที่ยวไทย

1) การให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี หรือมีความรู้เฉพาะด้านในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้

2) การเฝ้าระวังการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบแก่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเอง

3) การรับแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวที่เป็นปัจจุบันในพื้นที่ของตนเอง

4) ดำเนินงานร่วมกับองค์กรภาคเอกชน หรือหน่วยงานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่

5) ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยว หรือหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือของอาสาสมัครท่องเที่ยวไทย ตามความเหมาะสม และความสามารถของตนเอง

6) การดำเนินงานด้านกิจกรรม CSR เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร (Volunteer Tourism) โดยร่วมกับผู้ประกอบการ หรือชุมชนท่องเที่ยวที่สามารถรองรับกิจกรรม CSR ได้

7) ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกับองค์กรอาสาสมัครท่องเที่ยวในระดับพื้นที่เพื่อดำเนินงานอาสาสมัครท่องเที่ยวในภาพรวม

8) ทำหน้าที่เป็น one stop service ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

ที่มา: จากเวทีระดมความคิดเห็นการวิจัยกระบวนการพัฒนาองค์กรอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยเพื่อความยั่งยืน


(ร่าง) หลักประกัน และสิทธิประโยชน์

เพื่อให้งานอาสาสมัครท่องเที่ยวไทย สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพในการดำเนินการ มีกลไกการทำงานแบบมีส่วนร่วม และสร้างความภาคภูมิใจ ให้แก่ผู้ที่เป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวไทย แนวคิดเรื่องการจัดหาหลักประกัน และสิทธิประโยชน์เท่าที่จำเป็นและสมควร จึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญ ในการขับเคลื่อน ซึ่งผลจากการวิจัยเบื้องต้นสรุปได้ว่า ควรจัดให้มีหลักประกัน และสิทธิประโยชน์ดังนี้

1) ได้รับการรับรองที่ถูกต้องจากหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่มีบัตรประจำตัวอาสาสมัครเพื่อแสดงตัวตนของอาสาสมัครท่องเที่ยวไทย

2) ได้รับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครท่องเที่ยวไทย ตามความถนัดของอาสาสมัครแต่ละประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอาสาสมัครท่องเที่ยวไทย

3) ได้รับสิทธิประโยชน์เรื่องของการประกันสุขภาพสำหรับอาสาสมัครท่องเที่ยวไทย ที่มีหน้าที่เสี่ยงภัยควรได้รับสิทธิเกี่ยวกับการประกันชีวิตให้กับอาสาสมัครนั้น ๆ

4) สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น ส่วนลดด้านที่พัก อาหาร การเดินทางท่องเที่ยว

5) ได้รับการเชิดชูเกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ เป็นต้น

6) การสะสมแต้ม เพื่อนำไปแลกสิทธิประโยชน์ สามารถนำไปใช้สำหรับการขอรับบัตรมัคคุเทศก์ (พิจารณาเป็นหน่วยความรู้) เช่น บัตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือบัตรมัคคุเทศก์ภูมิภาค

7) ได้รับค่าตอบแทนในบางกรณี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ที่มา: จากเวทีระดมความคิดเห็นการวิจัยกระบวนการพัฒนาองค์กรอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยเพื่อความยั่งยืน

Thai TVO
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา